На 7 август 2022 г. в София се проведе пресконференция, на която беше представена лявата платформа „Прогрес“. Нейните лидери обявиха, че платформата е неформално обединение на леви избиратели, работници, интелектуалци и политици. Тя няма намерение да се превръща в политическа партия, но се стреми да възроди лявата тенденция в българското общество, което страда от големи неравенства и силен консерватизъм, включително сред партиите, които се смятат за „леви“.

Според сайта на платформата „Прогрес“ цели:

  • да осигурява механизми за дългосрочно обединение на лявото като открива общите стремежи и различията и като възвръща автентичните търсения и разговори вляво;
  • да предоставя база за общо действие;
  • да възвърне на лявата политическа идентичност нейното място като легитимен избор, но и като решение на глобалните кризи, в които светът се намира.

Cross-border Talks публикува по-долу манифеста на платформата.

Манифест

Живеем в съдбоносни времена. Светът се намира в процес на радикална трансформация. Многобройните кризисни процеси във вътрешен и в международен план поставят съвсем остро въпроса за съдбините на страната ни. Като че ли никой не забелязва нарастващата физическа и духовна нищета, драстичните равнища на бедност и неравенство. Децата на бедни родители нямат достъп до адекватно образование и здравеопазване, което ги обрича на нерадостна съдба. Това е стряскащата реалност, а не тази, която се вижда от луксозните заведения в центъра на големия град, и тя показва тотален разпад на държавността и обществото. Този разпад продължава вече близо три десетилетия и е директно следствие от провежданите в България десни политики, свързани с постоянното ограничаване ролята на държавата, реверансите към представителите на едрия капитал, въздигането на егоизма и показното потребление в култ, и възприемането на пазарните механизми като универсален и непогрешим съдник във всички сфери на живота.

83% от печалбата в света отива в джобовете на 1% от хората! Това недвусмислено показва, че имаме система, която работи за един малък привилегирован елит за сметка на всички останали. Така и у нас това не е изключение, произтичащо от балканска психика или специална олигархия, а е същностна характеристика на капитализма, който има и у нас.

Битката за правата на хората на наемния труд, на дребните производители и търговци, на дискриминираните, е по-актуална от всякога. Битка за създаване на условия всички да могат да се развиват и да се спре дясната митологема, че ако се родиш беден, ще си умреш глупав; битка срещу нарастващото социално-икономическо неравенство, защото то е в основата на всички останали обществени недъзи. Битка срещу подчиняването на държавната машина на едрия капитал.

Нужно е да се сложи край на дребнотемието и мандатното мислене в политиката, и да се възприеме дългосрочна визия за развитието на страната. Спешно е да издигнем равенството солидарността, грижата и социална справедливост като най-висши ценности на нашето общество. България има нужда от нов идеал, от нови хоризонти и перспективи.

С този манифест се обединяваме около нуждата от истинска социална алтернатива за управлението на България.
Този манифест определя рамка от политически приоритети и служи за отправна точка в непрестанен процес на формулиране на политики и обединяване на хора. Той задава хоризонт, а не изразява конкретни мерки, обвързани с бюджети и време.
Ангажираме се всяко разрастване и развиване на настоящия документ в програмни текстове и действия да се случва със средствата на демократичния дебат.

Вярваме в

  • равенството не само пред закона и не само на възможностите, но и на условията: социална защита, достъп до обществени услуги, жилища, себереализация, чиста околна среда и достоен живот в солидарна общност, а не в озверено и отчуждено общество;
  • справедливостта не само в съдебната зала и пред органите на реда, но и в разпределението на благата и пред институциите; не чрез принципа „за кокошка няма прошка, за милиони няма закони“, а с реални последствия за покушителите на обществения интерес; реална борба с корупцията и лобизма като инструменти за обогатяване на политическия елит и приближените икономически кръгове; справедлив достъп до обществени блага, а не концентрация в частни монополи.
  • солидарността не само като брошка на ревера, а като конкретни действия за подкрепа и овластяване на всички обезправени и изхвърлени по периферията на обществото, било то по икономически или ксенофобски причини;
  • свободата не само като право да определяме сами стремленията си, но и като гарантирана материална база да ги преследваме; не само като право и на бедния, и на богатия да спят в кашон на улицата, а като истинска автономия на всеки човек и всяка общност;
  • демокрацията не само като предизборно обещание или куха и фасадна процедура, а като реална практика на институциите и хората в личното и общностно ежедневие; като възможност за участие и равноправно представителство и глас в обществения живот като цяло;
  • просперитета не за икономически силните, а за обществото като цяло, където дребните производители имат реален шанс да се съревновават с големите корпорации; където естествените монополи са под обществен контрол; където производството и земеделието отговарят на нуждите на хората, а не на финансови интереси и икономически конюнктури.

Обявяваме се за

Справедливо преразпределение на благата и подобряване на обществените системи

Справедлив доход за всички

Ние ще се борим за коренна промяна в политиката на пазара на труда и социално-икономическата сфера. Трудът трябва да бъде достойно и мотивиращо заплатен, социално осигурен и демократично контролиран. Искаме да няма работещи бедни, искаме социална сигурност и мерки срещу социално изключване, искаме нови и достойни трудови отношения и достойни старини за всички. Искаме интеграция, вместо създаване на сегрегирани квартали за работещите и безработните бедни от всякакъв етнос и произход.

Ние се обявяваме за качествено нова политика по доходите, която да преодолее изоставането между заплащането и нивото на производителност на труда. Основни елементи на тази политика следва да бъдат минималната работна заплата, осигурителните прагове и механизмите за колективно договаряне.

Ние искаме да осъществим коренна промяна към едно солидарно общество и да сложим край на неолибералната икономическа и социална политика, съобразно обективните реалности и международните зависимости, в които сме включени.

Радикално преосмисляне на данъчно-осигурителната система

В България бедните са тези, които пълнят държавната хазна, а малцина само трупат богатства. Неравенствата у нас достигнаха унищожителни за обществото измерения, докато държавите с прогресивно облагане се радват на несравнимо по-добро качество на живот. Настояваме за въвеждане на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата; въвеждане на прогресивен данък върху доходите на физическите лица и прогресивен корпоративен данък; свеждане на ДДС върху основни стоки до минимум; премахване на максималния осигурителен доход.

Решителна борба с корените на бедността и с изоставянето на хора, общности и региони

От години бедните хора са обвинявани за положението, до което ги докара несправедливата икономическа система. Време е да елиминираме енергийната бедност и да се противопоставим на дерегулацията на пазара в енергийния сектор; да разширим базата от социални жилища (ползвани само за тази цел) чрез национален жилищен фонд за финансиране на общините; да въведем индексиран таван на наемите; да пренасочим повече европейски, държавни и частни средства към изоставащите региони с цел солидарна регионална политика и намаляване на регионалните диспропорции.

Безплатно и качествено здравеопазване за всички

Медицината не е търговска дейност, а социална необходимост. Следователно, социалната страна на здравеопазването, а не финансовата целесъобразност и още по-малко пък печалбата, трябва да е водеща при дефинирането на здравните стратегии и на здравната система.

Порочната реформа в здравеопазването превърна здравето в непосилно скъпа стока, съсипваща намаляващите здравни специалисти и заведения. Ние се обявяваме за модел на всеобщо здравеопазване наместо сегашната порочна система, в която човешкото здраве е превърнато в обект на покупко-продажба, зъболечението е лукс за малцина, физическото оцеляване на хората е в пряка зависимост от тяхната платежоспособност и местоживеене, а частни болници паразитират на гърба на държавните и общински здравни заведения.

Ние ще работим за нов модел, при който да се извърши преобразуване на болниците от търговски дружества в специална категория юридически лица – лечебни заведения; НЗОК да запази статута си на обществен фонд и се спира процеса на раздържавяването ѝ; да се увеличат средствата за дентална помощ и преразглеждане на здравно осигурените дентални услуги, особено за възрастни хора; да се гарантира достъпност на първичната и специализирана доболнична помощ и да се постави на преден план профилактичното начало; да се въведе задължителна здравна карта и електронно здравно досие; да се поддържа забраната за приватизация на структуроопределящите болници, както и на тези с изразен социален ефект, особено в отдалечени и труднодостъпни райони.

Обществена грижа за децата

Оставени на произвола, разпадащите се обществени системи изцеждат все повече сили от родителите и особено от майките. Отглеждането и развитието на децата е ежедневна битка с недостъпни и унищожени заведения за деца и градска среда, а за мнозина и с брутална сегрегация по различни признаци. Настояваме за разширяване на социалната инфраструктура за деца, в това число ясли, детски градини, детски кухни, детски площадки/площадки за игра и други. Чувствително увеличение на заплатите на работещите в грижовния сектор; гарантиране на достойни условия на труд, намалени смени и увеличение във възможностите за отдих.

Равен достъп до качествени възможности за развитие

Любими индикатори за развитие на хората като функционалната грамотност, броя млади хора, които нито се обучават, нито работят, потреблението на култура и културни продукти или пък затлъстяването системно се четат повърхностно и превратно. Не можем да имаме здраво, хармонично и развиващо се общество, ако образованието, науката, културата и спорта са привилегия на малцина в техните затворени общности, в недостъпни пространства, докато държавните средства за тези сектори остават минимални.

Ще работим образованието, науката и културата да бъдат наложени като национални приоритети. Делът на средствата в държавния бюджет за тези сектори трябва да бъде увеличен. Ролята на пазара в тях трябва да бъде прекратена, а публичното финансиране за частни заведения трябва да бъде преустановено. Учебните програми, практики и материалната база трябва да целят създаването на критични граждани, активни участници в демократичните процеси на страната. Образованието трябва да развива творческо мислене и изразяване, познаването на съвременната култура и постиженията в техническите и математически специалности.

Обявяваме се за увеличаване на бюджета за училищата и намаляване размера на паралелките в цялата страна до брой, позволяващ преподавателите да обърнат задълбочено и специално внимание на всеки един ученик, независимо от типа училище. Искаме достъпни възможности за спорт за всички, за пълноценно свободно време за всички, независимо от тяхната възраст, в това число и приобщаващи програми и пространства за развитие на младежки политики и дейности.

Необходима е промяна на модела „парите следват студента“ във висшите училища и приоритетни политики по разширяване достъпа на млади хора до качествено висше образование. Необходимо е да се подобрят условията на работа, заплащането и преквалификацията на преподавателите във висшите учебни заведения. Средствата за научни изследвания във всички научни области трябва да бъдат увеличени, а с това и достъпа и условията изследователите в България да имат възможността да произвеждат още по-качествен научен труд, спомагащ за развитието ни като общество. Има нужда от укрепване и разширяване на материалната и преподавателската база на университетите и увеличаване на студентските и докторантски стипендии, за да се гарантира достоен живот на учащите се и да се пресече „изтичането на мозъци“; връщане на държавните стипендии за чуждестранни студенти с цел насърчаване на международния обмен на знания; увеличаване на бюджета на БАН и научните институти към висшите учебни заведения, както и на този за културна дейност.

Активно участие на държавата в икономическия живот

Държавата трябва да прекрати абдикацията си от социално-икономическия живот и да зададе посоката на развитие на страната ни за следващите десетилетия. Българската икономика трябва да придобие нова структура, за да може да осигурява адекватни ресурси за повишаване на стандарта на живот в България. Днес тя е „смачкана“ до производство и износ на суровини и до евтини услуги. Ние ще работим за промяна в структурата на българската икономика в следващите 10-15 години. Това означава да се увеличи делът на фирмите, които имат потенциал да поддържат висока конкурентоспособност на международните пазари, да се достигне по-висок дял на производство на промишлени и високотехнологични стоки. Обявяваме се за връщането на контролния дял в комуналните услуги (водоснабдяване и електроснабдяване) в обществени ръце и мораториум върху приватизацията и концесионирането на дейности/обекти, свързани с националната сигурност и естествените монополи (ВиК, топлофикации и т.н.).

Всичко това, редом с драстично подобрените социални и културни системи, да позволи преход към следващ етап на още по-ефективна социализирана икономика.

Овластяване и демократизация

Демокрация на работното място

Работничките и работниците в България са хванати във все по-затягащата се примка на „гъвкавия“ пазар, ниското заплащане и потискането на съпротивата. Мнозина вече не вярват в силата си да се борят за достойно заплащане и условия на труд. Решението винаги е било само едно – демокрация на работното място! Настояваме за разширяване и украепване на трудовите и синдикалните права на всички работници; стимулиране на синдикализацията и самоорганизацията; подсилване на трудовото законодателство в посока спиране на експлоатацията, облекчаване на законовите изисквания за организация на стачни действия и уреждане на правото на национална стачка; засилване на контролните механизми и изисквания по отношение на безопасните условия на труд и активни мерки за ограничаване на трудовите злополуки.

Демократична реформа на правозащитната система

Правосъдната реформа е болезнена тема в публичния дневен ред, която буксува твърде дълго. В голяма степен това е, защото поставя твърде тесен фокус върху прокуратурата и твърде ограничено разбиране за корупцията като проблем само на корумпираните, но не и на корумпиращите, и остава сляпа за връзките между правосъдните, правораздавателните, правоохранителните органи и социалната справедливост. Обявяваме се за законодателство и процес, които да търсят справедливост срещу корупцията и други злоупотреби с власт, като се започне от висшите етажи на политическата власт и икономическия елит; елиминиране на случаите на полицейско насилие; поставяне на охранителната функция на полицията под публичен контрол; извеждане на пожарната безопасност и защитата на населението в самостоятелно министерство или поне агенция към МС; декриминализиране притежанието на канабис в малки количества за лична употреба, за да не се изкривява правосъдната система с преследване и окачествяване като престъпници на крайните потребители на леки психоактивни вещества и за да не се лишават хора с медицински нужди от достъп до необходимото им лекарство; въвеждане на възстановителни практики; подобряване на условията в затворите.

Развитие на демократичното участие и нагласи

Демокрация, запазена за тесен кръг от хора, не е демокрация! Необходимо е да променим социалните, икономическите и културните условия, възпрепятстващи гласа и участието на всички граждани в обществените дела. Настояваме за правила и възможности за пълноценно и повсеместно участие на гражданите във вземането на решения; улесняване на административните взаимодействия между гражданите и институциите; активна антидискриминационна политика на всички равнища и срещу всички форми на дискриминация и престъпления от омраза; премахване на условията за сегрегация по социално-икономически и етнически признак в предучилищното и училищно образование; поетапни реформи на учебната програма в училище с цел развитието на критични и активни граждани, защитаващи принципите на демократичното общество; подобряване на медийната среда чрез по-висок бюджет за обществените медии, пълна прозрачност в собствеността на частните и стимулиране на малките и регионални медии.

Решителна борба със социалното изключване, дискриминацията и насилието над потискани групи

Все повече хора през последните години биват изключвани от икономическия, социалния и политическия живот на страната. За мнозина това идва чрез системно насилие и дискриминативни практики, често възможни чрез действията и бездействието на държавата. Никога няма да изградим демократично общество, докато не закриляме и не овластяваме слабите, и не ликвидираме системните причини за изключването. Ще работим срещу насилието над жени във всичките му форми; за реални мерки за подпомагане независимия и достоен живот на хората с увреждания; за осигуряване на достойни условия за живот, равни условия на труд и достъп до социални системи и справедливи административни процедури за всички лица, търсещи убежище, чуждестранни работници и бежанци; за подобряване на жилищните условия на всички бедни, независимо от техния произход, в т.ч. недопускане на принудително извеждане и разрушаване на жилища, които са единствен дом, регулиране на нерегулирани имоти и квартали, вложения в инфраструктура в ромските квартали; за право на глас за затворниците; за криминализиране на престъпленията на основа на пол, полова идентичност и сексуална ориентация.

Справедлив зелен преход и опазване на околната среда

Климатична справедливост

Климатичните промени се отразяват негативно в най-голяма степен върху бедните и уязвими социални групи. Необходими са спешни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове на страната, но тяхната цена не бива да бъде понесена от бедните и заетите във въгледобивната индустрия. Настояваме за справедлив и своевременен енергиен преход с гарантирани от държавата достойни заплащане, преквалификация и заетост за работниците от засегнатите региони и икономически сектори. Затварянето на високоемисионните сектори трябва да се случва по план, който отразява нуждите на работещите и на българската енергетика.

Мобилизирането на необходимото публично финансиране за зеления преход трябва да стане за сметка на замърсителите – големите корпорации. Бъдещето на работниците във въглищната индустрия и техните общности трябва да бъде гарантирано.

Необходими са сериозни инвестиции в евтин, редовен и удобен градски и междуградски транспорт и стимулиране развитието на ж.п. мрежата като основна модерна алтернатива на автомобилите и самолетите.

Настояваме за регулации за ползотворната употреба на стоки и ресурси, включително рециклиране, забрана на внос на боклук от трети страни, забрана за програмираното остаряване на стоки, намаляване на ненужното/прекомерно производство.

Необходимо е въвеждането на ефективни ограничения на високо емисионни сектори като строителството и сградния сектор, химическата индустрия, индустриалното животновъдство.

Край на посегателствата върху общите блага

Гледането на природата като на неизчерпаем източник на ресурси е в основата на климатичните промени и в превръщането на цели местности в необитаеми. Нито местните общности, нито обществото има достатъчно контрол, за да спре грабежа на природата в името на печалбата на корпорациите. Време е това да спре.

Настояваме за: спиране на незаконната сеч и новозалесяване на изсечените територии в планините и забрана за сечища във вододайните зони; забрана на строителството в защитени зони – дюни, морския бряг, природни паркове; прекратяване източването на язовирите; намаляване на загубите по водопреносната мрежа; и край на новите проучвателни концесии за добив на нефт, природен газ и други полезни изкопаеми.

Искаме чист въздух. Необходими са програми за гарантиране на по-чист въздух в българските градове – подмяна на замърсяващите отоплителни инсталации, въвеждане на стандарти за твърдото гориво, осъществяване на контрол върху замърсяващи производства и срещу нерегламентираното изгаряне, монтиране на измервателни станции за въздуха до индустриалните замърсители с информация в реално време.

Международно сътрудничество и солидарност

Международните позиции и действия на България трябва да се ръководят не само от националния интерес и лоялността към съюзите, от които е част, но и от търсенето и прилагането на трайни решения за укрепване на международната солидарност и мира. Затова ще работим за изграждане и укрепване на производствени, икономически, културни, научни и образователни връзки със страните от Глобалния Юг; включване в международните усилия за осигуряване на трансгранична социална справедливост, трудова защита и преносимост на социални права за мигриращите бедни.

Обявяваме се за България като критичен, конструктивен и пълноправен партньор в европейските и евроатлантически структури, която е не само изпълнител на взетите решения, а активно да участва в тяхното формиране и да отстоява интересите на българското общество. Ние сме за изграждане на равнопоставени отношения с Русия, целящи демократизацията и реинтегрирането ѝ в системата на международни отношения. Ние се обявяваме за гарантиране сигурността и независимостта на страните от Централна и Източна Европа и сме за недвусмислено пацифистка позиция на страната към всяка война, с приоритет на дипломацията, мира и добруването на всеки народ за сметка на военните решения, както и за недопускане на увеличение на бюджета за отбрана, а пренасочване парите към социални нужди и инвестиции.

Снимка: Обявяването на лявата платформа „Прогрес“ в София (източник)

Абонирайте се за канала на подкаста “Трансгранични разговори” (Cross-border Talks) в YouTube! Следете страницата на медията във Facebook и Twitter! Cross-border Talks има и канал в Telegram!

About The Author

Donate

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may have missed

Skip to content